Script: Backup VMware Workstation VM’s


 

Via het onderstaande script kun je redelijk eenvoudig een backup maken van je VMware Workstation VM’s. Mocht de VM nog actief zijn, dan wordt deze “netjes” afgesloten en vervolgens gekopieerd naar een directory op een netwerk share. Dit script heb ik geschreven voor een VM die bij ons in productie draait onder VMware Workstation (deze VM heeft een seriële modem aangekoppeld). Zo wordt er elke dag via een scheduled task een backup gemaakt.

De volgende parameters moet je meegeven aan de onderstaande function backup-wsvm:

  • $vmname – de naam van de VM.
  • $vmx – pad naar het vmx bestand.
  • $vmdir – de directory waarin de VM staat.
  • $vmbackup – de directory waar de VM naar toe gekopieerd moet worden.

function backup-wsvm{
  param([string]$vmname, [string]$vmx, [string]$vmdir, [string]$vmbackup)
 
  $driveltr = “v:”
  $share = \\server\share
  $date = get-date -uformat “%m-%d-%Y”
  $vmrun = “C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmrun.exe”
  $stop = “stop”
  $start = “start”
  $soft = “soft”
  $Result = test-path -path “$vmbackup\$date\$vmname”

  if ($Result -eq $false)
  {
    net use $driveltr $share
    New-Item “$vmbackup\$date\$vmname” -type directory
        & $vmrun $stop $vmx $soft
            Copy-Item $vmdir $vmbackup\$date\ -recurse
                & $vmrun $start $vmx
                    net use $driveltr /Delete
   }
}

Daarna kun je via de volgende code een backup maken van je vm:

$vmname = “Powershell_Lab”
backup-wsvm “$vmname” “D:\vmware\$vmname\$vmname.vmx” “D:\vmware\$vmname” “V:\vmbackup”

Advertisement