Ubuntu: disable Ipv6


Dit kun je als volgt doen:

Sudo nano /etc/modprobe.d/aliases

disableipv6inubuntu_1

Verander de regel: alias net-pf-10 ipv6 in alias net-pf-10 off

disableipv6inubuntu_2

Daarna kun je via het commando het netwerk herstarten:

sudo /etc/init.d/networking restart

Linux: Ubuntu JeOS 7.10


JeOS is een linux versie die is geoptimaliseerd voor het gebruik binnen een VirtualMachine. Ik kwam volgende mailing tegen https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2007-November/000106.html. Hierin staat het volgende:

The Ubuntu team is happy to announce the first release of Ubuntu JeOS,
Ubuntu JeOS 7.10.  Pronounced "juice", Ubuntu JeOS (Just Enough Operating
System) is an efficient variant of Ubuntu configured specifically for
virtual appliances.

ISVs looking to develop virtual appliances will have a compelling platform
in Ubuntu JeOS, an OS optimised for virtualisation that greatly reduces the
complexity and maintenance overhead normally associated with general purpose
operating systems.  Ubuntu JeOS Edition has been tuned to take advantage of
key performance technologies of the latest virtualisation products from
VMware. This combination of reduced size and optimized performance ensures
that Ubuntu JeOS Edition delivers a highly efficient use of server resources
in large virtual deployments.

You can read more about Ubuntu JeOS in the following press release:

  http://www.ubuntu.com/news/ubuntu-jeos

To Get Ubuntu JeOS 7.10
-----------------------

The JeOS 7.10 CD image for x86 systems can be found at:

  http://cdimage.ubuntu.com/jeos/releases/gutsy/release/

Currently JeOS is available as a 32-bit flavor only.
 

How To: Set The Date and Time within Linux and VMware ESX


Met het commando date kun je de datum uitlezen die nu actief is op je linux of VMware ESX server.

date

Fri Jul 27 23:11:29 CEST 2007

Via het commando date kun je ook de tijd aanpassen dit doe je als volgt:

date month, day, hour, minute, and year dus als volgt: date 073108492007

om de datum en tijd in te stellen op Tue Jul 31 08:49:00 CEST 2007

Met het commando hwclock kun je net even wat meer zaken regelen.

hwclock –show kun je de huidige datum en tijd weergeven
Fri 27 Jul 2007 02:09:31 PM CEST -0.102211 seconds

hwclock –set –date “07/27/07 13:49:00” stel je de datum in op 27 juli 2007 en de tijd op 14:09:31.

Gebruik hwclock –show om de instelling te controlleren.

Je kan de klok ook met de systeemtijd synchroniseren.

Dit doe je met het volgende commando

hwclock –hctosys

Als laatste kun je ook de hardware klok synchroniseren met de systeem tijd.

Dit doe je met het volgende commando

hwclock –systohc

How To: Configure SAMBA on Ubuntu 6.10


Op deze pagina leer je hoe eenvoudig het is om SAMBA te installeren en verder te configureren. SAMBA wordt geïnstalleerd op Ubuntu Server 6.06 LTS.
Om te beginnen worden eerst de volgende packages worden geïnstalleerd:

apt-get install samba samba-common samba-doc libcupsys2-gnutls10 libkrb53 winbind smbclient

Daarna moet de smb.conf aangepast worden:

Vi /etc/samba/smb.conf
De smb.conf komt er al volgt uit te zien:

[global]
workgroup = WORKGROUP
netbios name = VMServer
server string = %h server (VMServer)

passdb backend = tdbsam
security = user
username map = /etc/samba/smbusers
name resolve order = wins bcast hosts
domain logons = yes
preferred master = yes
wins support = yes

# Set CUPS for printing
printcap name = CUPS
printing = CUPS
# Default logon
logon drive = H:
logon script = scripts/logon.bat
logon path = \\server1\profile\%U
# Useradd scripts
add user script = /usr/sbin/useradd -m %u
delete user script = /usr/sbin/userdel -r %u
add group script = /usr/sbin/groupadd %g
delete group script = /usr/sbin/groupdel %g
add user to group script = /usr/sbin/usermod -G %g %u
add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false/ -d /var/lib/nobody %u
idmap uid = 15000-20000
idmap gid = 15000-20000
# sync smb passwords woth linux passwords
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
passwd chat debug = yes
unix password sync = yes

# set the loglevel
log level = 3

[homes]
comment = Home
valid users = %S
read only = no
browsable = no

[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = yes
browsable = no

[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /home/samba/netlogon
admin users = Administrator
valid users = %U
read only = no

[profile]
comment = User profiles
path = /home/samba/profiles
valid users = %U
create mode = 0600
directory mode = 0700
writable = yes
browsable = no

! Let op: de netbiosnaam in de smb.conf moet hetzelfde zijn als je servernaam.

Voer nu de onderstaande commando’s uit:

mkdir /home/samba
mkdir /home/samba/netlogon
mkdir /home/samba/profiles
mkdir /var/spool/samba
chmod 777 /var/spool/samba/
chown -R root:users /home/samba/
chmod -R 771 /home/samba/

De bovenstaande commando’s maken de benodigde mappen aan en geven gelijk de juiste rechten mee.

Nu moet samba opnieuw worden opgestart. Dit gebeurd met het onderstaande commando:

/etc/init.d/samba restart

Nu moet het bestand /etc/nsswitch.conf aangepast worden:
hosts: files wins dns
Vervolgens moet de hosts file aangepast worden. Voeg hier alle werkstations binnen het netwerk toe.
/etc/hosts
192.168.0.100 server1
192.168.0.110 workstation1
192.168.0.111 workstation2
192.168.0.112 workstation3
192.168.0.113 workstation4

Voor het bewaren van de useraccounts gebruikt SAMBA de password database. Als eerste wordt de root accountaan de SAMBA password database toegevoegd.
smbpasswd -a root

Nadat de user is toegevoegd aan de SAMBA password database moet het volgende bestand aangemaakt worden:
/etc/samba/smbusers
Dit doe je met het onderstaande commando:
echo “root = Administrator” > /etc/samba/smbusers
De bovenstaande regel maakt de alias Administrator aan voor het root account.
De configuratie is nu zover dat er getest kan worden. Dit doe je door het volgende commando uit te voeren:

smbclient -L localhost -U%

Als alles goed staat krijg je geen error meldingen en komt er een soorgelijk logbestand zoals hieronder:

Domain=[MYWORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.14a-Ubuntu]Sharename Type Comment
——— —- ——-
netlogon Disk Network Logon Service
print$ Disk Printer Drivers
IPC$ IPC IPC Service (server1 server (Samba, Ubuntu))
ADMIN$ IPC IPC Service (server1 server (Samba, Ubuntu))
Domain=[MYWORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.14a-Ubuntu]
Server Comment
——— ——-
SERVER1 server1 server (Samba, Ubuntu)
Workgroup Master
——— ——-
MDKGROUP IPRG
MYWORKGROUP SERVER1
Voeg nu de standaard Windows groepen toe:

net groupmap modify ntgroup=”Domain Admins” unixgroup=root
net groupmap modify ntgroup=”Domain Users” unixgroup=users
net groupmap modify ntgroup=”Domain Guests” unixgroup=nogroup
Nu voeg je onderstaande code toe aan de /etc/samba/smb.conf


[vms]
comment = All Virtual Machines
path = /vms
read only = no
browsable = yes

[vmimages]
comment = De ISO bestanden
path = /vmimages
read only = no
browsable = yes

Herstart Samba:
/etc/init.d/samba restart

Nu heb je een share aangemaakt VMs deze kun je benaderen door op je Windows machine te browsen naar \\vmserver\VMs en \\vmserver\vmimages

bron: howtoforge

How to: NFS on Ubuntu 6.10 server


Install NFS Server

# sudo aptitude -P install nfs-kernel-server nfs-common portmap

# sudo dpkg-reconfigure portmap

Current registered services:
————————————————
100024 1 udp 1024 status
100024 1 tcp 3708 status
100003 2 udp 2049 nfs
100003 3 udp 2049 nfs
100003 4 udp 2049 nfs
100003 2 tcp 2049 nfs
100003 3 tcp 2049 nfs
100003 4 tcp 2049 nfs
100021 1 udp 1026 nlockmgr
100021 3 udp 1026 nlockmgr
100021 4 udp 1026 nlockmgr
100021 1 tcp 4033 nlockmgr
100021 3 tcp 4033 nlockmgr
100021 4 tcp 4033 nlockmgr
100005 1 udp 623 mountd
100005 1 tcp 626 mountd
100005 2 udp 623 mountd
100005 2 tcp 626 mountd
100005 3 udp 623 mountd
100005 3 tcp 626 mountd
————————————————

# sudo /etc/init.d/portmap restart

Editing /etc/exports

# sudo vi /etc/exports

Voeg de onderstaande regel toe om er voor te zorgen dat /var/www/vmware/esx3/install beschikbaar is voor het hele segment 192.168.123.1 tot 254. Iedereen heeft full controll op deze share.

/var/www/vmware/esx3/install 192.168.123.1/24(ro,async)

Nadat je de file hebt opgeslagen voer je de onderstaande commando uit om de nfs server opnieuw te starten

# sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
gevolgd door
# sudo exportfs -a

bron: http://www.ubuntuforums.org
http://czarism.com/

How to: disable the systembeep within VMware VirtualMachines


Voor het uitschakelen van de irritante systembeep binnen VMware Workstation zijn er een aantal opties:

VMX bestand


Open het VMX bestand van de VM met je favoriete editor.Voeg de volgende regel toe:
mks.noBeep = “TRUE”Deze optie werkt niet in alle gevallen!Windows


Binnen Windows doe je het als volgt:Start – Run – sc config beep start= disabled {enter}Start – Run net stop beep {enter}De beep service is nu uitgeschakeld.

Linux


Ubuntu server: Open het bestand /etc/modprobe.d/blacklist
nano /etc/modprobe.d/blacklist Voeg de onderstaande regel toe
blacklist pcspkr

Ubuntu desktop: open een terminal en voer de volgende commando’s uit

xset b off
xset b 0 0 0

Ethernet problems with Ubuntu on VMware


Toen ik vandaag een Ubuntu VM via het netwerk wilde benaderen lukte dit niet. Ik nam de VM over via het console en zag via ifconfig dat de eth0 niet meer werkte.

Ik voerde het volgende commando uit:

/etc/init.d/netwerk restart

Toen kreeg ik de volgende foutmelding

SIOCSIFADDR: No such device
eht0: ERROR while getting interface flags: No such device
SIOCSIFNETMASK: No such device
SIOCSIFBRDADDR: No such device
eht0: ERROR while getting interface flags: No such device
eht0: ERROR while getting interface flags: No such device
Failed to bring up eth0.

Na wat zoeken op internet vondt ik de volgende website http://www.pletscher.org hier stond de oplossing voor het probleem.

VMware heeft af en toe de gewoonte om het mac address te wijzigen.

In mijn geval stond het mac address is de VMX file op “00:50:56:8f:79:b5” en in Ubuntu op “00:50:56:8a:2c:22“.

Dit kun je als volgt aanpassen:
nano /etc/iftab
Daar voer je het nieuwe mac address in.

Herstart de VM en het moet weer werken.

Dit probleem kun je voorkomen door het volgende aan te passen in het VMX bestand:

In VMware Server of Workstation
Ethernet0.addressType = “generated”
Ethernet0.addressType = “static”

In VMware ESX 2.5.x
Ethernet0.addressType = “vpx”
Ethernet0.addressType = “static”

rood is de oude en groen is de nieuwe waarde