Citrix: Script for logging off disconnected users


Ik kwam het volgende script tegen in een post van Joe Shonk op het forum van Brianmadden.com.

On Error Resume Next

Const wbemFlagReturnImmediately = &h10
Const wbemFlagForwardOnly = &h20
Const cActive = 0
Const cDisconnected = 4
Const strComputer = “.”

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:\\” & strComputer & “\root\Citrix”)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery(“Select * from Metaframe_Session Where sessionstate = ” & cDisconnected)

For Each objItem In colItems
if (objItem.SessionID > 0) and (objItem.SessionID < 65530) then
objItem.Logoff
end if
Next

Set objWMIService = Nothing

Dit script zorgt er voor dat alle Sessions die nog op Disconnected staan, netjes worden afgesloten. Dit script is handig om te draaien voor dat een Citrix server opnieuw wordt opgestart.

Citrix: How to use WMI Providers


In deze post schrijf ik mijn eerste ervaring met WMI. De tool waar ik gebruik van maakte was ‘wbemtest.exe’. Deze start je als volgt op: Start – Run – wbemtest.exe

Het onderstaande scherm verschijnt.

image

Druk op connect en vul bij de Namespace het volgende in: ‘root\citrix’ en druk op connect.

image

Nu kun je via ‘Query..’ een test uitvoeren. Bijvoorbeeld: ‘Select * from Metaframe_Session’.

image

De volgende output wordt gegenereerd. Dit zijn de active sessions op deze Terminal / Citrix server.

image

Het kan ook voorkomen dat je een foutmelding krijgt bij het connecten naar de ‘root\citrix’ Namespace.  Deze foutmelding treed op als je de WMI Providers niet hebt geïnstalleerd tijdens de installatie van Citrix Presentation Server (XenApp).

image

Dit kun je oplossen door in je service window de WMI Providers als nog te installeren. Dit kan alleen als er geen gebruikers ingelogt zijn.

image

Meer informatie vind je hier: CTX108365

Citrix: BackupPolicy.vbs


In een artikel van Wilco van Bragt kwam ik het script BackupPolicy.vbs tegen. Dit artikel verwijst naar een post op brianmadden.com hier staat het script ook als download.

De volgende details over script zijn vrijgegeven:

The backup script is pretty straightforward. It allows you to parse two (optional) parameters:

 • Logging detail level
 • XML file name the policy information is written to

The restore script has some more parameters, all of which are optional. For example, you can:

 • Specify the logging detail
 • Whether or not to apply the policy filter
 • Whether or not to overwrite a policy if it already exists
 • The name of the XML file that you’re restoring (from the backup script)
 • The policy name (if you only want to restore a subset of the policies in the XML file)

 

Nogmaals de link naar de download: VB-Script-to-Backup–Restore-CPS-policies

Website: p2vbackup.com


physical2virtual_backup

Frane Borozan een student van de FESB (Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture) aan de universiteit van Split in Kroatie. Hij heeft een guide geschreven over hoe je in een aantal stappen automatisch een P2V backup kan maken van een fysieke server naar een virtuele server.

Zijn guide bevat de volgende hoofdstukken.

Chapters

I will divide this HOWTO in few chapters:
1. Planned network infrastructure
2. Making copy of physical server into virtual using VMware converter GUI
3. Making copy of physical server into virtual with command line p2vtool and preparing XML file needed for vmware p2vtool
4. Batch script for automation of vmware converter import process
5. Customizing VMware configuration file
6. Running and testing virtual server using cold and hot methods
7. Restoring network configuration to virtual network adapters
8. Automating vmware server take over process
9. Restoring virtual newly created data to new physical servers

De volgende hoofdstukken vond ik zelf heel nuttig om te lezen en hier gaan we zeker mee aan de slag.

Chapters

3. Making copy of physical server into virtual with command line p2vtool and preparing XML file needed for vmware p2vtool
4. Bat script for automation of vmware converter import process
5. Customizing VMware configuration file
7. Restoring network configuration to virtual network adapters
8. Automating vmware server take over process
9. Restoring virtual newly created data to new physical servers

De guide vindt je hier: http://www.p2vbackup.com/p2vbtutorial.asp

Script: Install Printer Drivers On TS/Citrix Servers


Aleks van http://www.virtualistic.nl/ heeft een script geschreven voor het installeren van Printer drivers op een Terminal / Citrix server. Ik was de gelukkige betá tester (zonder problemen) en alles werkte out of the box.

Hieronder een quote van de website van Aleks:

Prerequisites:
– You have to be able to install printdrivers (duh!)
– You have to be able to connect to your printerserver (test this through typing \\yourprintserver you should see your shared printers)
What is inside the zip file?
– The script of course!
– Addprinters.txt this is the input file for the script. Place your printers in this .txt file (eg: \\yourprintserver\printer1)
The default location of the addprinters.txt is C:\ You can change this but make sure you edit the script to reflect the new location.

Zodra je het Addprinters.txt hebt gevuld, start je het script en dan verschijnt het onderstaande scherm.

PrinterDriver_Script

Nu ben je natuurlijk benieuwd wat het script gedaan heeft. Dat laat ik zien in de onderstaande tekening:

printerscript

Meer informatie en de download vindt je hier: http://www.virtualistic.nl/

Script: RemoveHBA.sh (Update for ESX 3.5)


Na de reslease van ESX 3.5 kon natuurlijk het Removehba.sh script van Bouke niet achterblijven. Deze is nu bijgewerkt en ondersteund ESX3.5

This script removes the HBA drivers from an ESX ISO. This is only during installation of ESX. The RPMs are still installed so after the first reboot your server will get HBA drivers, thus FC/SAN support.

This latest version supports the ESX 3.5 CD! Many thanks for Richard Diphoorn for this one!

Download het script hier: removehba.sh

How to: Enable / Disable Network Interfaces through a script


Via de volgende stappen kun je de netwerkkaart in of uitschakelen.

Open de Network Connections en kijk naar de namen van de netwerkkaarten.

netsh_1

Voer nu een van de volgende commando’s uit:

Enable: netsh interface set interface “Local Area Connection ” ENABLE (waar “Local Area Connection” is de naam van de NIC binnen Windows).

Disable: netsh interface set interface “Local Area Connection ” DISABLE (waar “Local Area Connection” is de naam van de NIC binnen Windows).

De kaart word in of uitgeschakeld:

netsh_2

Voor meer informatie over netsh kun je het volgende commando uitvoeren binnen CMD: netsh /? of via de volgende websites:

Script: Citrix PS 4.5 Restart script


In deze post vind je een Restart script die je kunt gebruiken bij het opnieuw starten van een Citrix Presentation Server 4.5 server. Dit script stopt alle Citrix Services en de Print Spooler. Daarna verwijderd hij alle spoolfiles en temp bestanden.


@ECHO OFF
ECHO -------------------------------------------------------------------------
ECHO File    : reboot.cmd
ECHO.
ECHO.
ECHO Purpose    : reboot script voor eenitrix server
ECHO.
ECHO Werking    : Stopt de Citrix en de Print Spooler Service(s). Disabled Logons.
ECHO.
ECHO Versiebeheer
ECHO ============
ECHO Datum        Versie  Door    Wijziging
ECHO -------------------------------------------------------------------------
ECHO 13:20 3-10-2007  0.1    AFA    Initial version
ECHO.
ECHO -------------------------------------------------------------------------
ECHO.

ECHO stopping the Citrix Services
NET STOP "Citrix ActiveSync Service" /y
NET STOP "Citrix Client Network" /y
NET STOP "Citrix Diagnostic Facility COM Server" /y
NET STOP "Citrix Encryption Service" /y
NET STOP "Citrix Health Monitoring and Recovery" /y
NET STOP "Citrix Independent Management Architecture" /y
NET STOP "Citrix MFCOM Service" /y
NET STOP "Citrix Print Manager Service" /y
NET STOP "Citrix Services Manager" /y
NET STOP "Citrix SMA Service" /y
NET STOP "Citrix XML Service" /y
NET STOP "Citrix XTE Server" /y

ECHO.
ECHO stopping the Print Spooler server
NET STOP "Print Spooler" /y

DEL "%Windir%\\System32\\spool\\PRINTERS\\*.* /q"

shutdown.exe -r -f -t 60 -c "Windows Server 2003 will now restart in 1 minute..."

Script: Add Computer to Workgroup or DomainConst JOIN_DOMAIN             = 1
Const ACCT_CREATE             = 2
Const ACCT_DELETE             = 4
Const WIN9X_UPGRADE           = 16
Const DOMAIN_JOIN_IF_JOINED   = 32
Const JOIN_UNSECURE           = 64
Const MACHINE_PASSWORD_PASSED = 128
Const DEFERRED_SPN_SET        = 256
Const INSTALL_INVOCATION      = 262144

strDomain   = "FABRIKAM"
strPassword = "ls4k5ywA"
strUser     = "shenalan"
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
strComputer = objNetwork.ComputerName

Set objComputer = _
GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=Impersonate}!\\\\" &amp; _
strComputer &amp; "\\root\\cimv2:Win32_ComputerSystem.Name='" _
&amp; strComputer &amp; "'")
ReturnValue = objComputer.JoinDomainOrWorkGroup(strDomain, _
strPassword, _
strDomain &amp; "\\" &amp; strUser, _
NULL, _
JOIN_DOMAIN + ACCT_CREATE)

Bron: http://msdn.microsoft.com/

Script: Join a Windows Domain


Ik kwam op vmtn deze post tegen van chimera. In deze post plaatste hij het onderstaande script.


rem -------------------------------- START ---------------------------------------
rem Joins the server to the domain and turns off autologon

rem Set location for registry file
set REGFILE="%TEMP%\\autooff.reg"
echo.

rem ****** Registry Header ******
echo Windows Registry Editor Version 5.00  %REGFILE%
echo.  %REGFILE%

rem ****** Turn off autologon setting ******
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Winlogon]%REGFILE%
echo "AutoAdminLogon"=%REGFILE%
echo "DefaultUserName"=%REGFILE%
echo "DefaultPassword"=%REGFILE%
echo. %REGFILE%

rem ****** Import registry and cleanup ******
regedit /s %REGFILE%
del %REGFILE%
set REGFILE=

rem Join computer to the domain
rem Join computer to the domain
netdom join %COMPUTERNAME% /Domain:domainname /OU:"OU=server,DC=domain,DC=local" /UserD:domainadmin /PasswordD:password

rem Reboot
shutdown /r /t 10

rem -------------------------------- END -----------------------------------------

Om dit script in je eigen omgeving te kunnen gebruiken, hoef je alleen de volgende waarden aan te passen.

/Domain

/OU

/UserD

/PasswordD

Opmerking

Als je dit script wilt gebruiken, dan mag de server of pc nog niet bekend zijn in de Active Directory. Is dit wel het geval dan werkt het script niet.